تحقیق پایانی با موضوع برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

به تعداد 48 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب کارآموزی و پروژه رشته های حقوق و الهیات

 

مقدمه

زمان مسئولیت کیفرى

اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

قصاص

دیه

مبانى حکم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات

قانون مسئولیت مدنى

روایات تشریع دیه

اصول و قواعد کلى اسلامى

نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد

صاحب جواهر الکلام مى نویسد

روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى

روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم

شگفتى فقیهان فریقین از این حکم

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى

نظر صاحب فتح‏القدیر

وجوه استحسانى

پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى

منابع


تحقیق پایانی با موضوع برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد