دانلود سرای فایل های دانشگاهی دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی http://univerfiles.mihanblog.com 2018-04-25T04:12:44+01:00 text/html 2018-04-19T15:11:11+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب http://univerfiles.mihanblog.com/post/1012 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">(دانشنامه‌ی نظریه‌های ادبی)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">الشرکه المصریه العالمیه للنشر - 2003</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 755 صفحه pdf</p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/319694/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب</a></h3></div> text/html 2018-04-19T15:10:32+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1011 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 660 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">الجزء الثانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف السین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الضین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الصاد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الضاد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف العین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الغین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف القاف</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الکاف</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف اللام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف المیم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف النون</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الهاء</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الیاء</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فهرس الجز الثانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/319702/%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82---%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی</a></h3> text/html 2018-04-19T15:09:54+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول http://univerfiles.mihanblog.com/post/1010 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 636 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">الجزء الاول</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نبذه عن الفرزدق</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">الهمزه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الالف</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف البا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف التا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الجیم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الحا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الدال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الراء</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرف الزای</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فهرس الجزء الاول</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/319701/%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82---%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول</a></h3></div> text/html 2018-04-17T11:10:33+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام http://univerfiles.mihanblog.com/post/1009 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">تعداد 97 اسلاید پاورپوینت</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">توسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">مناسب اساتید – ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترم</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/" class="broken_link" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(30, 116, 169); text-decoration-line: line-through; transition: all 0.2s ease-in-out;"><strong style="box-sizing: border-box;">پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام</strong></a></p> text/html 2018-04-17T11:10:07+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1008 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">خلاصه فصل های اصلی و مهم&nbsp;کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">فصل های 1 و 3 و 5 و 6 در این فایل موجود می باشد.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">75 صفحه pdf</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">مناسب جمع بندی و آمادگی امتحانات پایان ترم</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82/" class="broken_link" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(30, 116, 169); text-decoration-line: line-through; transition: all 0.2s ease-in-out;"><strong style="box-sizing: border-box;">خلاصه فصل های اصلی و مهم&nbsp;کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی</strong></a></p> text/html 2018-04-17T11:09:26+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1007 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">نظریه ھای جامعه شناسی ۲<br style="box-sizing: border-box;">رشته علوم اجتماعی<br style="box-sizing: border-box;">نام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">271 صفحه اسلاید پی دی اف شده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستی<br style="box-sizing: border-box;">فصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادین<br style="box-sizing: border-box;">فصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانه<br style="box-sizing: border-box;">فصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%8C%D8%AC/" class="broken_link" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(30, 116, 169); text-decoration-line: line-through; transition: all 0.2s ease-in-out;">نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی</a></p> text/html 2018-04-17T11:08:31+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر امیر دبیری مهر http://univerfiles.mihanblog.com/post/1006 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر امیر دبیری مهر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 48 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب دانشجویان مقطع دکتری تخصصی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جمع بندی مباحث و مرور سریع</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سرفصل مباحث مطرح شده در جزوه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نظریه ساختار گرایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نظریه انتقادی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نظریه بازی ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نظریه سایبر نتیک</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">هرمنوتیک</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">( رمانتیک - فلسفی - انتقادی - رادیکال )</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پست مدرنیسم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ساخت یابی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کاربرد هرمنوتیک در سیاست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نظریه گفتمان</p><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-74216-tajzieh-tahlil-siasi.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر امیر دبیری مهر</a></h1> text/html 2018-04-17T11:08:06+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس http://univerfiles.mihanblog.com/post/1005 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مجموعه ارائه های کلاس</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">به تعداد 85 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب چک لیست کنفرانس و جمعبندی مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: center;"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/39542/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87--%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87--%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C--%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(30, 116, 169); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out;">خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس</a></p> text/html 2018-04-17T11:04:16+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری http://univerfiles.mihanblog.com/post/1004 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">(مبانی ابزار و روش)<br style="box-sizing: border-box;">به تعداد 389 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل1-مقدمه<br style="box-sizing: border-box;">فصل2-عقب تر بایستید<br style="box-sizing: border-box;">فصل3- ساختار سیستم بوجود آورنده رفتار آن است<br style="box-sizing: border-box;">فصل4- سیستم چیزی بیش از مجموعه اجزاء آن است<br style="box-sizing: border-box;">فصل5- نمودارهای حلقه علیت<br style="box-sizing: border-box;">فصل6- مواجهه سیستمی با مسائل<br style="box-sizing: border-box;">فصل7- الگوهای پایه سیستم ها<br style="box-sizing: border-box;">فصل8- نمودارهای انباره و جریان<br style="box-sizing: border-box;">فصل9- تاخیرها<br style="box-sizing: border-box;">فصل10- نوسان سیستم ها<br style="box-sizing: border-box;">فصل11- متدولوژی پویایی شناسی سیستم<br style="box-sizing: border-box;">فصل12- شبیه سازی ساختارهای پایه سیستم ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">منابع و ماخذ<br style="box-sizing: border-box;">درباره طرح روی جلد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: center;"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/31831/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(30, 116, 169); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out;">تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری</a></p> text/html 2018-04-12T20:23:10+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1003 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 10px 10px 0px; font-family: Nasim; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 36px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی</span></h1><div class="desc post-rich-content " style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;به تعداد 12 فایل ورد با موضوعات زیر می باشد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش برش مستقیم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش دانه بندی خاک</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش هم ارز ماسه ای</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش هیدرومتری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش نفوذ پذیری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش تعیین حدود اتر برگ در خاک ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش تحکیم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش تک محوری (محصور)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. آزمایش تراکم پروکتور استانداراد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">+. جدول تصحیح درجه حرارت</p></div> text/html 2018-04-12T20:22:27+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد http://univerfiles.mihanblog.com/post/1002 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 129 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/318618/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8--%D9%81%DB%8C%D8%AA%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد</a></h3> text/html 2018-04-12T20:21:53+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1000 <p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی</p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">Cyclic Development of Sedimentary Basins, Volume 57 (Developments in Sedimentology) free download</p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">به تعداد 530 صفحه pdf - تماما به زبان اصلی</p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">&nbsp;</p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">Jannes M. Mabesoone and Virg Inio H. Neumann</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">series editor : A.J. van L oon</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/318622/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی</a></h3> text/html 2018-04-12T20:20:27+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی http://univerfiles.mihanblog.com/post/999 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 188 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان مجموعه جغرافیا و رشته های مرتبط</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کلیات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">چگونگی تولد جهان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">زمین در فضا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">خورشید</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سیارات و سایر اعضای منظومه شمسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">زمین و ماه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">قوانین حرکت و گرفتی ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">زمان و تقویم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/318520/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی</a></h3> text/html 2018-04-11T11:44:23+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی http://univerfiles.mihanblog.com/post/998 <div><p style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">کتاب : رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تالیف : دکتر مجید محمود علیلو، محمد امین شریفی</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">صفحه : 111</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">به همراه : 2 کتاب زبان انگلیسی در همین زمینه</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Dialectical Behaviour<br style="box-sizing: border-box;">Therapy<br style="box-sizing: border-box;">Distinctive Features</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Dialectical Behavior Therapy<br style="box-sizing: border-box;">in Clinical Practice</span></p></div><div><br></div><div><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-75391-raftar-darmani-diyalicticy.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی</a></h1></div> text/html 2018-04-11T11:43:31+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور http://univerfiles.mihanblog.com/post/997 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بر اساس کتاب دکتر عباسپور</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مخصوص دانشجویان ارشد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مطالعه و جمع بندی برای امتحانات پایان ترم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">دست نویس دانشجویان کلاس&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">در 36 صفحه pdf</p></div><div><br></div><div><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-75303-manabe-ensani-pishrafteh.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور</a></h1></div>