دانلود سرای فایل های دانشگاهی دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی http://univerfiles.mihanblog.com 2019-08-15T07:42:06+01:00 text/html 2019-08-10T16:43:51+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه برنامه‌ نویسی شیئ‌گرا با سی.شارپ #C http://univerfiles.mihanblog.com/post/1255 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه برنامه‌نویسی شیئ‌گرا با سی.شارپ #C</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">برنامه نویسی پیشرفته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 32 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مفاهیم&nbsp;شیئ‌گرایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ساختار گرامری&nbsp;#C</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">انواع داده ای در&nbsp;#C</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">دستورات شرطی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حلقه ها در&nbsp;#C</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">آرایه ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مرتب سازی حبابی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تشریح مباحث&nbsp;شیئ‌گرایی در #C</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">انواع فراخوانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">وراثت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/588771/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A6%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C.%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-sharpC/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه برنامه‌ نویسی شیئ‌گرا با سی.شارپ #C</a></h3> text/html 2019-08-10T16:42:50+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه کامل آنالیز برداری http://univerfiles.mihanblog.com/post/1254 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه کامل آنالیز برداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 78 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بردار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* تعریف</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* بردارهای یکه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* جبر برداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">المان های دیفرانسیلی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* المان طول</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* المان سطح</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* المان حجم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* توزیع های پیوسته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* نکات المان گیری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حساب برداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* توابع برداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">دستگاههای مختلف</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* متعامد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">* غیر متعامد</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/588720/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه کامل آنالیز برداری</a></h3></div> text/html 2019-08-04T06:31:41+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین http://univerfiles.mihanblog.com/post/1253 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین<br>پروژه دوره کارشناسی<br>رشته مهندس ی فناوری اطلاعات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بی‌گمان رایانه در چند دهه کنونی از عوامل اصلی و کلیدی پیشرفت شناخته شده است. گردش درست امور، سرعت (تندی) در کارها و روش‌های اداری، بهره‌وری و خدمات عمومی، دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها همه از مزایای رایانه‌هاست. امروزه سازمان‌ها جهت پردازش کارهایی چون نگهداری و به ‌روز رسانی حساب‌ها و دارایی‌های خود، راهشان را به سوی استفاده از رایانه‌ها باز نموده‌اند. کاربردهایی چون لوازم خانگی،‌ خودروها، هواپیماها و ابزار صنعتی، دستگاه‌های الکتریکی، کنترل انتقال نیرو و خطوط کارخانه‌ها و گیرنده ماهواره توسط رایانه سرویس‌دهی می‌شوند. همزمان با پیشرفت و سازماندهی سازمان‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، کشاورزی، صنعتی و … خدمات رایانه‌ای هر روز نفوذ خود را در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان نیز نشان می‌دهند. ولی دیگر رایانه‌های دومنطقی صفر و یک جوابگوی نیازهای بشر نیست و باید سیستم‌هایی ساخت که به به شیوه‌های چندمقداری تفکر و تعلم انسان نزدیک باشد و ابهام و عدم قطعیت را هم شامل شود. در این راستا منطق جدیدی به نام منطق فازی توسط پروفسور لطفی‌زاده معرفی شد و از آن پس انبوه مقالات برای پیاده سازی این منطق در سیستم‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های موجود، ارائه شد. هدف ما در این پژوهش هم بررسی جامعی پیرامون این مبحث و کاربردهای آن در یادگیری ماشین است. لذا پس از بیان تعاریف و تاریخچه و انواع روش‌های منطق فازی و یادگیری ماشین، مروری بر مقالات معتبر و جدید ارائه شده در این زمینه داشته و ایده‌های جدیدی که داده شده است را خواهیم گفت.&nbsp; ...</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین</a></h1><div><br></div> text/html 2019-08-04T06:31:16+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه مدار منطقی استاد احمدوند http://univerfiles.mihanblog.com/post/1252 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه مدار منطقی استاد احمدوند</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 157 صفحه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%af/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه مدار منطقی استاد احمدوند</a></h1> text/html 2019-08-04T06:27:55+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک http://univerfiles.mihanblog.com/post/1251 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تالیف دكتر علیرضا علی احمدی (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران)</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ایرج تاج الدین و مهدی فتح اله</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 420 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب اساتید و ارائه دانشجویان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک</a></h1><div><br></div> text/html 2019-08-04T06:27:18+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی اقتصادی مالی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1250 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ارزیابی طرح های صنعتی<br>مطالعات فنی- اقتصادی – مالی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تألیف:<br>داود مجیدیان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">333 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی اقتصادی مالی</a></h1><div><br></div> text/html 2019-07-16T08:51:43+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه حقوق تجارت 2 http://univerfiles.mihanblog.com/post/1249 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه حقوق تجارت&nbsp;2</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شرکت های تجاری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دکتر فخاری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">70&nbsp;صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">منظم و با فهرست</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب مطالعه و آمادگی امتحان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-2/" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><font size="4">جزوه حقوق تجارت 2</font></a></h1> text/html 2019-07-16T08:49:28+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها http://univerfiles.mihanblog.com/post/1248 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 107 صفحه pdf&nbsp;و در سطح کارشناسی نوشته شده است.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">چکیده</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مقدمه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فلزات سنگین و مضر برای انسان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">منابع اصلی آلودگی فلزات سنگین</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">کادمیوم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نیکل</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">وانادیوم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">روی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سرب و دیگر فلزات سمی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فلزات سنگین</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جذب سطحی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تعادل جذب سطحی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عوامل موثر بر سرعت جذب سطحی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ترمودینامیک جذب سطحی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سیستم های جذب سطحی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سیستم غیرپیوسته</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سیستم بستر ثابت</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بستر ضربه زده</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بستر سیال شده</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جاذب ها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جاذب های معدنی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جاذب های آلی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بیوجاذب ها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">یافته ها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">حذف فلزات سنگین از محیط آبی توسط جذب سطحی بر روی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پوست موز اصلاح شده</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">آماده سازی مواد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">روش اصلاح جاذب</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">آزمایشات جذب</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مدل های جذب</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">یافته ها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اثر PH در میزان جذب</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بررسی تاثیر دوز جاذب</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ایزوترم های جذب</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بحث</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دستاورد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">حدف فلزات سنگین از پساب های صنعتی به وسیله ضایـعات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">روده گوسفند</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مواد و روش ها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">روش کار</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مطالعه اثر زمان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مطالعه اثر PH</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">محاسبات مربوط به ایزوترم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نتایج و بحث</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اثر PH</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تاثیر مقدار جاذب</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">و …</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">با پیشرفت تمدن بشری , توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می کند به طوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدار مانند مواد شیمیایی , نمک ها , فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو عوامل ایجاد بیماری هایی است که تأثیرات ناسازگاری بر روی رشد و سلامت جانوران و انسان ها را دارد. انتشار فلزات سنگین در محیط زیست به سبب صنعتی شدن و گسترش شهر نشینی مشکلات بزرگی در سراسر جهان به همراه داشته است و همچنین افزایش آلودگی محیط زیست توسط فلزات سنگین سبب نگرانی های بسیار جدی به دلیل خصوصیات سرطان زایی , تجزیه ناپذیری و تجمع بیولوژیکی آنها شده است. جذب فلزات سنگین از پساب های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی محسوب می شود. تاکنون روشهای مختلفی برای جذب این فلزات مورد توجه قرار گرفته است که استفاده از جاذب های زیستی از جمله این روش ها به شمار می رود. این امر به دلیل اقتصادی بودن , دستیابی راحت و منطبق با استاندارد های زیست محیطی است. در این مطالعه اساس عملکرد , مزایا و معایب روش های مختلف جذب فــــلزات سنگین مقایسه می شود.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87%d8%a7/" style="color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><font size="4">روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها</font></a></h1> text/html 2019-07-16T08:33:23+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب گزارش کارآموزی آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1247 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">گزارش کارآموزی آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">به تعداد 40 صفحه قابل ویرایش با فرمت ورد</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">فهرست مطالب</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">مقدمه....</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">مراحل کلی ساخت تابلو....&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">ملاحظات فنی پیرامون تولید محصول....&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">قطعات و المان هایی که برای ساخت تابلوهای برق مورد استفاده قرار میگیرند....&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">فرآیند ساخت قطعات....&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan">فرآیند مونتاژ قطعات.....&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/582495/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;"><font face="Mihan-Yekan">گزارش کارآموزی آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی</font></a></h3> text/html 2019-07-02T19:20:22+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه کامل دستگاه شنوایی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1246 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه کامل دستگاه شنوایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بصورت کامل و مرتی از مباحث کلاس در طول ترم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه ایمونولوژی به تعداد 12 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه بافت شناسی به تعداد 6 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه تصاویرمعاینه فیزیکی به تعداد 4 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه فیزیولوِژی به تعداد 5 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه جنین شناسی به تعداد 7 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه فیزیک پزشکی به تعداد 4 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه معاینه فیزیکی به تعداد 3 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/566231/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه کامل دستگاه شنوایی</a></h3> text/html 2019-07-02T19:19:24+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده http://univerfiles.mihanblog.com/post/1245 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 378 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بانضمام فایل پاسخ نامه به زبان اصلی به تعداد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پیشگفتار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بخش اول مدارهای مقاومتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 1 تعاریف و واحدها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 2 قوانین تجربی و مدارهای ساده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 3 چند نکنیک مفید تحلیل مدار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بخش دوم مدارهای گذرا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 4 سلف و خازن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 5 مدارهای RL و RC بدون منبع</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 6 اعمال تابع تحریک پله ثابت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 7 مدار RLC</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 8 تابع تحریک سینوسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 9 مفهوم فیزور</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 10 پاسخ حالت پایدار سینوسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاسخ مسایل فرد</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/566259/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده</a></h3></div> text/html 2019-07-02T19:18:32+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام http://univerfiles.mihanblog.com/post/1244 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 50 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاسخ به 36 سوال تشریحی مهم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب جمع بندی و مرر سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">در این جزوه&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">پاسخ کامل و تشریحی سوالات</span>&nbsp;ریر موجود است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با پاسخ تشریحی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاسخ تشریحی به 36 سوال مهم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 50 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب جمع بندی و مرور سریه ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">معنای لغوی تاریخ را توضیح دهید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">اهمیت تاریخ از دیدگاه قرآن را بیان نمایید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آیت بودن تاریخ را توضیح دهید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">اقسام سه گانه بررسی تاریخی و خصوصیات هر کدام را بنویسید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تاریخ از دیدگاه نهج البلاغه چه اهمیتی دارد</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">موقعیت جغرافیایی شبه جزیره عربستان را بنویسید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نخستین ساکنان شهر مکه چه کسانی بودن و چرا به این ناحیه سکونت کردند</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مفهوم جهل چیست و جاهیلیت به چه دوره ای گفته می شود . برخی مصادیق آنرا در قرآن کریم بیان کنید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">اساس ملیت جامعه عرب جاهلی را چه چیزی تشکیل می داد</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">عرب جاهلی از نظر فرهنگی چه وضعیتی داشت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">حوادث مهم دوران قبل از بعثت پیامبر ص را نام برده و دو مورد را توضیح دهید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">با توجه به کلام امام ع – پیامبر ص در چه برهه ای از تاریخ به نبوت مبعوث گردیدند</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مراحل دعوت پیامبر ص ر اتوضیح دهید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دلایل اصلی مخالفت قریش با پیامبر ص را بیان کنید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">عام الحزن چیست ، توضیح دهید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">واقعه لیله المبیت و اهمیت آنرا توضیح دهید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">چرا تاریخ زندگی پیامبر ص در مدینه مهمترین فراز تاریخ اسلام است توضیح دهید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">شرایط اجتماعی سیاسی یثرب در آستانه هجرت پیامبر ص به این شهر را به اختصار بیان کنید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پیامبر ص برای تامین امنیت داخلی و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد وحدت میان ساکنان مدینه چه اقدامی نمودند</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تغییر قبله روی چه انگیزه ای در کجا و چگونه صورت گرفت و چه نتیجه ای داشت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">یکی از غزوات پیامبر را شرح دهید ( علل و نتایج )</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">محرکین اصلی نبر احزاب چه کسانی بودند ، علل پیروزی مسلمانان در این جنگ چه بود</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">سال ششم هجرت چه اهمیتی داشت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پیمان صلح حدیبیه چه نتایجی داشت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">در چه تاریخی پیامبر ص به حجه الوداع رفت مهمترین رخ داد آن چه بود – توضیح دهید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">بر اساس خطبه 94 نهج البلاغه سیمای پیامبر گرامی اسلام ص توصیف و ابعاد الگویی آنحضرت را بیان نمایید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">چهار مورد از امتیازات و افتخارات حضرع علی ع را نام ببرید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">جریان سقیفه چگونه بوجود آمد و عکس العمل امام علی ع در برابر آن چگونه بود</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ویژگی های سه گروهی که در زمان حکومت امام علی ع در مقابل او قرار گرفتند چه بود و حضرت در مقابل آنها چه وظیفه ای داشت و چه اقدامی نمود</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">امام علی به افرادی که از ایشان سوال می کنند نسبت به فتنه از پیامبر ص سوال نفرموده ای ، چه می فرمایند</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">عوامل اصلی صلح امام حیسن ع را بیان کنید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">عناصر محوری پیدایش قیام عاشورا را نام ببرید و علل جاودانگی آنرا بیان کنید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">سیاست امویان با اهل بیت ع بعد از واقعه کربلا بر چه پایه ای استوار بود ، عوامل سقوط امویان را برشمارید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">چگونگی به حکومت رسیدن عباسیان و ویژگی های کلی آنان را باختصار توضیح دهید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">چه تفاوتی بین نائبان امام زمان در غیبت کبری و سفیران آنحضرت در غیبت صغری وجود دارد</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">حقیقت انتظار فرج چیست و چرا برترین عبادات دانسته شده است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">چرا در روایات از زمان غیبت به دوره حیرت یاد شده است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><br></p><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-81224-tarikh-tahlili.aspx" target="" title="">جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام</a></h1> text/html 2019-07-02T19:17:31+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی قبل از اسلام http://univerfiles.mihanblog.com/post/1243 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی قبل از اسلام</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">در قرن هفتم قبل از میلاد دولت ماد تشکیل شد در این عهد پرورش اسب و استفاده از ان مورد توجه بود ودر زمان هوخشتر مادی قشونی بوجود امد که پیاده نظام ان مسلح به تیر و کمان و شمشیر بود و سواره نظام تیر اندازان ماهری بودند که از کودکی اسب سواری،تیراندازی و قیاچ زدن عادت کرده بودن...</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><br></p><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-81226-tarikh-tarbiat-badani.aspx" target="" title="">پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی قبل از اسلام</a></h1> text/html 2019-06-25T09:29:45+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب معرفی برنامه نصبی اندروید فایل های دانشگاهی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1242 <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">معرفی برنامه نصبی اندروید فایل های دانشگاهی</strong></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">در این برنامه ، شما دسترسی آزاد خواهید داشت به :</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">جزوات کلاسی – کتابهای دانشگاهی – پایان نامه- پروژه – مقاله – دست نوشته های کلاسی – نمونه سوالات طول ترم اساتید – مقاله – حل المسائل گزارش کارآموزی – و مجموعه مباحث مرتبط</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مجموعه فنی و مهندسی – مجموعه علوم پزشکی – مجموعه مدیریت – حسابداری – روانشناسی – علوم تربیتی – اللهیات و حقوق – فلسفه و منطق – علوم اجتماعی – اقتصاد – کامپیوتر – تربیت بدنی و علوم ورزشی – کشاورزی و منابع طبیعی – ریاضی و آمار – زبان و ادبیات فارسی – زبان های خارجی – تاریخ و فرهنگ – جغرافیا و اقلیم شناسی – علوم سیاسی</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">کاردانی – کارشناسی – ارشد- دکتری</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://appeto.ir/api/v1/app-export/app-download?sl=eyJpdiI6IjBON2NLeHBodHJpVEdpMmcyM21WTHc9PSIsInZhbHVlIjoic2NrSjdpd1lTcU1aaE1Za1FPR09za3FVUzBGTTBQR2phMzgwUkI0VkxUam9UdE41aVdnWU8rMjhrTTJTYjJ4UUJDaGFCT01uaE4rTWJQOFBOOTBBZGc9PSIsIm1hYyI6ImI2MmViNzU2ZjY0YjBjZTE0MDQyYTNmZGE2ZGRiZGI2NzcwZmM3MmNmNTU3NzgyYjM1NjViMDRiYjA4NjczMDkifQ%3D%3D" rel="nofollow" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">دانلود برنامه نصبی اندروید فایل های دانشگاهی</a></strong></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://academicfiles.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">http://academicfiles.ir</a></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></p> text/html 2019-06-18T08:18:53+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1241 <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مدیریت هزینه و هزینه یابی</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">به تعداد 145 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان – سطح ارشد و دکتری رشته حسابداری</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><br></p><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/" target="" title="" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی</font></a></h1>