دانلود سرای فایل های دانشگاهی دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی http://univerfiles.mihanblog.com 2020-09-17T08:22:29+01:00 text/html 2020-09-10T03:53:16+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه فیزیک حالت جامد http://univerfiles.mihanblog.com/post/1332 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">جزوه فیزیک حالت جامد</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">درس حالت جامد جزو دروس تخصصی فیزیک گرایش های حالت جامد و ماده چگال در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. در اکثر در دانشگاه های ایران از کتاب ” فیزیک ماده چگال اشکرافت و مرمین ” (به انگلیسی Solid State Physics by Ashcroft , Mermin ) به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود. جزوه ای که در اینجا اورده شده است بسیاری از فصل های کتاب اشکزافت را پوشش می دهد و حتی حل برخی تمرینات آخر فصل نیز در آن وجود دارد. در بسیاری از صفحات این جزوه صفحاتی از کتاب اشکرافت و نیز حالت جامد کیتل ضمیمه گردیده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">این جزوه را در 186 صفحه به صورت PDF می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">برخی مطالب جزوه:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">ساختار های بلوری</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">بردار انتقال شبکه</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">یاخته بسیط</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">یاخته کمین حجم</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شبکه بلوری هگزاگونال</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">دوران بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">انتقال بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">بردار انتقال بسیط</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تقارن بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">بازتاب آینه ای بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">انواع شبکه براوه دو بعدی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">انواع شبکه سه بعدی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مشخصات شبکه های مکعبی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شبکه fcc</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شبکه bcc</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">ساختار الماسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شبکه وارون</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">محورهای چرخش بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تراکم اتمی عناصر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">پراش توسط بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">قانون براگ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">دوره ای بودن شبکه</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">معادله دراگ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">رابطه برای دامنه موج پراکنده شده</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تحلیل فوریه بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شرایط پراش</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شرط لاوه</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">نگرش لاوه</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">سازه ایوالد برای بلور چرخان</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">روش پودری یا روش دبی شرر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">روش بلور چرخان</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">پراش پرتوی ایکس برای پایه ایبا چند اتم</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شبکه الماسی چند اتمی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">منطقه بریلوئن</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">منطقه اول بریلوئن</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شرایط تداخل سازنده</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">وارون شبکه مکعبی مرکز حجمی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مرزهای بریلوئن</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شبکه براوه دو اتمی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">گرمای ویژه بلور کلاسیکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مدول حجمی بلور یونی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">روش دولون و پتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">انرژی بستگی گاز نجیب</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">نظریه کلاسیک بلور هماهنگ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شعاع ویگنر سایتز</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">ثابت مادلونگ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">انرژی کل بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">انرژی بستگی بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">ساختار روی سولفید</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">بلور مولکولی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تفاوت پیوند یونی و کوالانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">بلور فلزی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">چکش خواری بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">رفتار نور ی فلزات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">معادلات بهنجار شده شبکه براوه سه بعدی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مد بهنجار شبکه براوه تک اتمی یک بعدی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شاخه آکوستیکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تصحیح در گرمای ویژه دولون پتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مدل انشتین</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مدل دبای</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">قانون پایستگی در فرایند های تک فونونی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">قانون پایستگی در پرایندگی تک فونونی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">اندازه گیری طیف فونونی توسط پرتوی x</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">معادله حالت و انبساط گرمایی بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">پارامتر گرون آیزن در گرمای ویژه فلزات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">رسانندگی گرمایی شبکه</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">پاشندگی بلور</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">نظریه دروده درباره فلزات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">فرضیات اصلی مدل دروده</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">زمان واهلش</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مسافت آزاد میانگین</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">ضریب هال</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مغنتو مقاومت</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">اثر هال</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تقریب کلاسیک الکترون آزاد</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تخمین رسانندگی گرمایی فلز</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">قانون تجربی ویدمان فرانتس</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">رسانندگی AC یک فلز</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">فرکانس نوسانات پلاسما</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تعادل فیزیک کلاسیک و آماری</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">ترازهای انرژی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">قضیه بلوخ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">قضیه bloch</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">شرط مرزی دوره ای</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">گاف انرژی در رسانا</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">گاف انرژی در نیمرسانا</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">گاف انرژی در نارسانا</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">توابع باروخ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">معادله موج در یک پتانسیل دوره ای</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">الکترون در پتانسیل دوره ای ضعیف</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">نظریه کلاسیکی بلور هماهنگ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">نظریه کوانتومی بلور هماهنگ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">بی کفایتی مدل های شبکه ایستا</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">کاهش فراتر در ثابت های نوسانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">انرژی چسبناکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://university20.4kia.ir/info/700920/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">جزوه فیزیک حالت جامد</a></h3> text/html 2020-09-10T03:46:05+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه درس مدیریت کیفیت و عملیات http://univerfiles.mihanblog.com/post/1328 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">جزوه درس مدیریت کیفیت و عملیات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">به تعداد 68 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مناسب دانشجویان ارشد رشته مهندسی مکاترونیک</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مقدمه، تاریخچه، مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستند سازی، سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارد iso9001:2008</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تعاریف محصول، فرایند، کیفیت، رضایتمندی مشتری و مشتری گرایی، بهبود مستمر، خط مشی کیفیت، طرف دی نفع، انتطباق، و...</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">8 اصل مدیریت کیفیت، ارکان مدیریت کیفیت،</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://unifiles.4kia.ir/info/703864/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">جزوه درس مدیریت کیفیت و عملیات</a></h3> text/html 2020-09-10T03:44:42+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر http://univerfiles.mihanblog.com/post/1327 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مناسب درس مکاترونیک 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">سه ارائه کلاسی با موضوعات</p><ol helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">بررسی انواع موتور های الکتریکی مناسب برای پروژه به تعداد 13 صفحه pdf (&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای dc /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای&nbsp;</span><span class="fontstyle2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">AC&nbsp;</span><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تک فا</span>&nbsp;و سه فاز /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای پله ای</span>&nbsp;/<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور قفسی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور سیم پیچی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">سرعت موتور آسنکرون /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">معیارهای انتخاب موتور</span>&nbsp;)</span></span></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">محاسبات تبدیل سرعت خطی {m/s} به دور بر دقیقه {rpm} به تعداد 7 صفحه pdf (<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">صورت مسئله</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل سرعت خطی به سرعت زاویه ای</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل رادیبن بر دقیقه به دور بر دقیقه</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">مسبفت طی شده در یک دور غلتک</span>&nbsp;/<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">متراشی که در یک دقیقه پیموده می شود</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تعداد دور ورق گبلوانیسه در یک دقیقه</span>&nbsp;)<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">انواع دوربین های صنعتی و چگونگی انتخاب آنها به تعداد 13 صفحه pdf ( آشنایی با مفاهیم تصاویر برداری و ساختار دوربین ها / معرفی انواع دوربین های صنعتی / معرفی پارامترهای موثر در انتخاب دوربین / انتخاب دوربین مناسب با توجه به نوع مصرف )</li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://unifiles.4kia.ir/info/703861/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</a></h3> text/html 2020-09-10T03:43:34+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C http://univerfiles.mihanblog.com/post/1326 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">با پاسخ تشریحی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">به تعداد 56 صفحه pdf</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">برنامه های ساده</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">ساختارهای شرطی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">حلقه ها</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">حلقه های تو در تو</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">آرایه یک بعدی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">رشته ها</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">آرایه دو بعدی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">پاسخ ها</span></p><h2 b="" yekan",="" tahoma;="" font-weight:="" normal;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-size: 18px; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a rel="nofollow noopener" href="http://univer.nafisfile.com/file/48045/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-c" style="box-sizing: border-box; color: rgb(23, 122, 184); background-color: transparent; max-width: 100%;">نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C</a></h2> text/html 2020-09-10T03:42:23+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام http://univerfiles.mihanblog.com/post/1325 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">(تشکیل خانواده ) تقریرات درس استاد آیت الله جواد حبیبی تبار</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مناسب دانشجویان دکتری رشته مطالعات زنان</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">به تعداد 185 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">بخش اول نکاح و مباحث مربوط به آن در هشت فصل</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">در خواستگاری / در قابلیت صحی برای ازدواج / در موانع نکاح / در شرایط صحت نکاح / در وکالت نکاح / در نکاح منقطع / در مهر / در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">بخش دوم در رابطه با انحلال نکاح در دو فصل</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">امکان فسخ نکاح / در طلاق</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">بخش سوم در مباحث اولاد شامل سه فصل</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">نسب / حضانت / ولایت</p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; max-width: 100%; text-align: center; padding: 20px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a rel="nofollow noopener" href="http://acadmicfils.fileina.com/product-95314-huquq-khanevadeh.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام</a></h1> text/html 2020-09-10T03:41:52+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین آون هیوز http://univerfiles.mihanblog.com/post/1324 <div class="txtfile" helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: 1.9rem !important;">خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین آون هیوز</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: 1.9rem !important;">در 50 صفحه ورد و قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: 1.9rem !important;">مناسب اساتید و همچنین مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"></p></div><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://unifiles.4kia.ir/info/699483/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%B2/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین آون هیوز</a></h3> text/html 2020-09-10T03:41:01+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه شیمی مواد غذایی 2 http://univerfiles.mihanblog.com/post/1323 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">جزوه شیمی مواد غذایی 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">به تعداد 20 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">پروتئازها</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">ویتامین ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">طعم مواد غذایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-2/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 200, 71); text-decoration-line: none; font-family: vazir; max-width: 100%; text-align: center; transition: all 0.3s ease 0s; margin: 0px; padding: 12px 10px 14px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 19px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; width: 758.993px; height: auto; display: block;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">جزوه شیمی مواد غذایی 2</span></a></p> text/html 2020-08-20T20:17:04+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه فیزیک حالت جامد http://univerfiles.mihanblog.com/post/1322 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه فیزیک حالت جامد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">درس حالت جامد جزو دروس تخصصی فیزیک گرایش های حالت جامد و ماده چگال در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. در اکثر در دانشگاه های ایران از کتاب ” فیزیک ماده چگال اشکرافت و مرمین ” (به انگلیسی Solid State Physics by Ashcroft , Mermin ) به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود. جزوه ای که در اینجا اورده شده است بسیاری از فصل های کتاب اشکزافت را پوشش می دهد و حتی حل برخی تمرینات آخر فصل نیز در آن وجود دارد. در بسیاری از صفحات این جزوه صفحاتی از کتاب اشکرافت و نیز حالت جامد کیتل ضمیمه گردیده است.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">این جزوه را در 186 صفحه به صورت PDF می باشد.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">برخی مطالب جزوه:</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ساختار های بلوری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بردار انتقال شبکه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">یاخته بسیط</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">یاخته کمین حجم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شبکه بلوری هگزاگونال</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دوران بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">انتقال بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بردار انتقال بسیط</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تقارن بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بازتاب آینه ای بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">انواع شبکه براوه دو بعدی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">انواع شبکه سه بعدی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مشخصات شبکه های مکعبی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شبکه fcc</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شبکه bcc</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ساختار الماسی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شبکه وارون</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">محورهای چرخش بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تراکم اتمی عناصر</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پراش توسط بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قانون براگ</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دوره ای بودن شبکه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">معادله دراگ</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">رابطه برای دامنه موج پراکنده شده</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تحلیل فوریه بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شرایط پراش</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شرط لاوه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نگرش لاوه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سازه ایوالد برای بلور چرخان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">روش پودری یا روش دبی شرر</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">روش بلور چرخان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پراش پرتوی ایکس برای پایه ایبا چند اتم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شبکه الماسی چند اتمی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">منطقه بریلوئن</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">منطقه اول بریلوئن</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شرایط تداخل سازنده</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">وارون شبکه مکعبی مرکز حجمی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مرزهای بریلوئن</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شبکه براوه دو اتمی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">گرمای ویژه بلور کلاسیکی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مدول حجمی بلور یونی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">روش دولون و پتی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">انرژی بستگی گاز نجیب</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نظریه کلاسیک بلور هماهنگ</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شعاع ویگنر سایتز</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ثابت مادلونگ</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">انرژی کل بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">انرژی بستگی بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ساختار روی سولفید</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بلور مولکولی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تفاوت پیوند یونی و کوالانی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بلور فلزی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">چکش خواری بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">رفتار نور ی فلزات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">معادلات بهنجار شده شبکه براوه سه بعدی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مد بهنجار شبکه براوه تک اتمی یک بعدی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شاخه آکوستیکی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تصحیح در گرمای ویژه دولون پتی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مدل انشتین</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مدل دبای</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قانون پایستگی در فرایند های تک فونونی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قانون پایستگی در پرایندگی تک فونونی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اندازه گیری طیف فونونی توسط پرتوی x</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">معادله حالت و انبساط گرمایی بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پارامتر گرون آیزن در گرمای ویژه فلزات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">رسانندگی گرمایی شبکه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پاشندگی بلور</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نظریه دروده درباره فلزات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فرضیات اصلی مدل دروده</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">زمان واهلش</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مسافت آزاد میانگین</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ضریب هال</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مغنتو مقاومت</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اثر هال</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تقریب کلاسیک الکترون آزاد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تخمین رسانندگی گرمایی فلز</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قانون تجربی ویدمان فرانتس</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">رسانندگی AC یک فلز</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فرکانس نوسانات پلاسما</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تعادل فیزیک کلاسیک و آماری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ترازهای انرژی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قضیه بلوخ</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قضیه bloch</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شرط مرزی دوره ای</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">گاف انرژی در رسانا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">گاف انرژی در نیمرسانا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">گاف انرژی در نارسانا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">توابع باروخ</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">معادله موج در یک پتانسیل دوره ای</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">الکترون در پتانسیل دوره ای ضعیف</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نظریه کلاسیکی بلور هماهنگ</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نظریه کوانتومی بلور هماهنگ</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بی کفایتی مدل های شبکه ایستا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">کاهش فراتر در ثابت های نوسانی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">انرژی چسبناکی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/700920/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه فیزیک حالت جامد</a></h3> text/html 2020-08-20T20:16:33+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب نمونه سوالات درس اختلالات یادگیری http://univerfiles.mihanblog.com/post/1321 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نمونه سوالات درس اختلالات یادگیری<br><br>تعداد 60 سوال تشریحی<br><br>با شماره صفحه طرح سوال در کتاب<br><br>لطفا توجه فرمایید . این فایل صرفا نمونه سوال مناسب پایان ترم می باشد و بدون پاسخ سوالات می باشد<br><br>لطفا توجه فرمایید . این فایل صرفا نمونه سوال مناسب پایان ترم می باشد و بدون پاسخ سوالات می باشد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/47906/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">نمونه سوالات درس اختلالات یادگیری</a></h2> text/html 2020-08-20T20:15:58+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه انسان در اسلام http://univerfiles.mihanblog.com/post/1320 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه انسان در اسلام</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">( انسان شناسی )</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 59 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فهرست<br>اهمیت خودشناسی<br>علوم بزرگ دنیا<br>خودکاوی<br>نیازهای انسان<br>الف- نیازهای جسمانی<br>ب- نیازهای روانی<br>ج- نیازهای روحی<br>نیازها و ویژگیهای زنانه<br>نیازها و ویژگیهای مردانه<br>خودکم بینی و خودبزرگ بینی<br>عادی بودن<br>صداقت و راستی<br>مثبت اندیشی<br>منیّت<br>علم روانشناسی<br>بیماریها و اختلالات روانی و رفتاری<br>شناخت شخصیتها و ویژگیهای خصوصی افراد<br>روشهایی ساده برای شناخت افراد<br>ویژگیهای مشترک انسانها<br>مرده پرستی<br>تأثیر تلویزیون<br>اثرات مثبت و منفی تلویزیون بر کودکان<br>الف) اثرات مثبت تلویزیون<br>ب) اثرات منفی تلویزیون<br>خواب<br>پذیرش<br>زندگی در حال<br>ارتباط با افراد مختلف<br>خودآگاهی<br>برون فکنی<br>روزه سکوت<br>بی ذهنی<br>خلاصه سخن</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فهرست منابع</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/699391/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه انسان در اسلام</a></h3> text/html 2020-08-20T20:15:32+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم http://univerfiles.mihanblog.com/post/1319 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 40 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات ارشد پژوهش علوم اجتماعی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فهرست<br>کتاب نخست : نقش تقسیم کار<br>طرح مشکل<br>فصل اول :روش تعیین این نقش<br>فصل دوم:همبستگی خود به خودی یا همبستگی از راه همانندی<br>فصل سوم: همبستگی ناشی از تقسیم کار،یا همبستگی آلی<br>فصل چهارم:دلائلی دیگر در تایید مطالب پیشین<br>فصل پنجم و ششم :تفوق تدریجی همبستگی آلی و نتایج آن<br>فصل هفتم:همبستگی آلی و همبستگی قراردادی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><br>کتاب دوم :علل و شرایط<br>فصل اول : پیشرفت های تقسیم کار و پیشرفت های سعادت<br>فصل دوم :علت ها<br>فصل سوم :عوامل ثانوی<br>فصل چهارم:عوامل ثانوی(دنباله)<br>فصل پنجم :نتایج فصول پیشین</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><br>کتاب سوم :صور نابهنجار<br>فصل اول :تقسیم کار<br>فصل دوم :تقسیم کار اجباری<br>فصل سوم :دیگر صور نابهنجار<br>نتیجه گیری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 title="title" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-95096-taqsim-kar.aspx" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم</a></h1> text/html 2020-08-20T20:14:53+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت مدیریت دولتی نوین آون هیوز http://univerfiles.mihanblog.com/post/1317 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پاورپوینت مدیریت دولتی نوین آون هیوز</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 54 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب اساتید و همچنین کنفرانس کلاسی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/699485/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%B2/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">پاورپوینت مدیریت دولتی نوین آون هیوز</a></h3> text/html 2020-08-13T17:42:03+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 http://univerfiles.mihanblog.com/post/1316 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 Research Methods in Applied Linguistics</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 198 اسلاید قابل ویرایش – بخش 10 تا 15</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب اساتید و دانشجویان زبان انگلیسی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">Book: Research Methods in Applied Linguistics</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">Author: Dr. H. Farhady</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">Chapters 10 to 15</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">Slide production: Dr. H. Iravani</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">Shahriar Center</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">Number of slides: 198</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 18px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-2/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2</a></strong></span></p> text/html 2020-08-13T17:40:22+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار http://univerfiles.mihanblog.com/post/1315 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">استاد نادر سید امیری</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 38 صفحه pdf</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب جمع بندی و مرور سریع</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">جزوه تایپ شده از مباحث کلاس</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">شامل 5 فصل با موضوعات زیر:</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">– ایجاد ارزش و رضایت مشتری</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">– برنامه ریزی استراتژیک و فرایند بازاریابی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">– تحقیقات بازار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">– رفتار مصرف کننده</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 18px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار</a></strong></span></p> text/html 2020-06-07T06:04:15+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه ی جزوه ی درسی برنامه نویسی به زبان پایتون http://univerfiles.mihanblog.com/post/1314 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">خلاصه ی جزوه ی درسی برنامه نویسی به زبان پایتون</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">به تعداد 10 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مناسب مرور و جمع بندی سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">چرا برنامه نویسی به زبان پایتون ؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">ویرایشگر یا ویراستار</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مفسر - تبدیل کننده ی برنامه به زبان ماشین</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">تعریف متغیر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">تعریف توابع</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">تعریف الگوریتم</p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; max-width: 100%; text-align: center; padding: 20px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a rel="nofollow noopener" href="http://univerfiles.fileina.com/product-77312-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(23, 122, 184); background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">خلاصه ی جزوه ی درسی برنامه نویسی به زبان پایتون</a></h1>