دانلود سرای فایل های دانشگاهی دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی tag:http://univerfiles.mihanblog.com 2018-04-24T16:02:24+01:00 mihanblog.com کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب 2018-04-19T15:11:11+01:00 2018-04-19T15:11:11+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1012 ادمین وب کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب(دانشنامه‌ی نظریه‌های ادبی)الشرکه المصریه العالمیه للنشر - 2003به تعداد 755 صفحه pdfکتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب

کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب

(دانشنامه‌ی نظریه‌های ادبی)

الشرکه المصریه العالمیه للنشر - 2003

به تعداد 755 صفحه pdf


کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب

]]>
تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی 2018-04-19T15:10:32+01:00 2018-04-19T15:10:32+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1011 ادمین وب تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانیبه تعداد 660 صفحه pdf الجزء الثانیحرف السینحرف الضینحرف الصادحرف الضادحرف العینحرف الغینحرف القافحرف الکافحرف اللامحرف المیمحرف النونحرف الهاءحرف الیاءفهرس الجز الثانیتنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی

به تعداد 660 صفحه pdf

 

الجزء الثانی

حرف السین

حرف الضین

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف العین

حرف الغین

حرف القاف

حرف الکاف

حرف اللام

حرف المیم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الیاء

فهرس الجز الثانی


تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی

]]>
تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول 2018-04-19T15:09:54+01:00 2018-04-19T15:09:54+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1010 ادمین وب تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاولبه تعداد 636 صفحه pdf الجزء الاولنبذه عن الفرزدقالهمزهحرف الالفحرف الباحرف التاحرف الجیمحرف الحاحرف الدالحرف الراءحرف الزایفهرس الجزء الاولتنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول

تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول

به تعداد 636 صفحه pdf

 

الجزء الاول

نبذه عن الفرزدق

الهمزه

حرف الالف

حرف البا

حرف التا

حرف الجیم

حرف الحا

حرف الدال

حرف الراء

حرف الزای

فهرس الجزء الاول


تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول

]]>
پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام 2018-04-17T11:10:33+01:00 2018-04-17T11:10:33+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1009 ادمین وب پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرامتعداد 97 اسلاید پاورپوینتتوسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.مناسب اساتید – ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترمپاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

تعداد 97 اسلاید پاورپوینت

توسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.

مناسب اساتید – ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترم

پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

]]>
خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی 2018-04-17T11:10:07+01:00 2018-04-17T11:10:07+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1008 ادمین وب خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدیفصل های 1 و 3 و 5 و 6 در این فایل موجود می باشد.75 صفحه pdfمناسب جمع بندی و آمادگی امتحانات پایان ترمخلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی

فصل های 1 و 3 و 5 و 6 در این فایل موجود می باشد.

75 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و آمادگی امتحانات پایان ترم

خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی

]]>
نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی 2018-04-17T11:09:26+01:00 2018-04-17T11:09:26+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1007 ادمین وب نظریه ھای جامعه شناسی ۲رشته علوم اجتماعینام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی271 صفحه اسلاید پی دی اف شدهفصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستیفصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادینفصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانهفصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتارینظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی نظریه ھای جامعه شناسی ۲
رشته علوم اجتماعی
نام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

271 صفحه اسلاید پی دی اف شده

فصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستی
فصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادین
فصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانه
فصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری

نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

]]>
جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر امیر دبیری مهر 2018-04-17T11:08:31+01:00 2018-04-17T11:08:31+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1006 ادمین وب جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر امیر دبیری مهربه تعداد 48 صفحه pdfمناسب دانشجویان مقطع دکتری تخصصیجمع بندی مباحث و مرور سریعسرفصل مباحث مطرح شده در جزوهنظریه ساختار گرایینظریه انتقادینظریه بازی هانظریه سایبر نتیکهرمنوتیک( رمانتیک - فلسفی - انتقادی - رادیکال )پست مدرنیسمساخت یابیکاربرد هرمنوتیک در سیاستنظریه گفتمانجزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر امیر دبیری مهر جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر امیر دبیری مهر

به تعداد 48 صفحه pdf

مناسب دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

جمع بندی مباحث و مرور سریع

سرفصل مباحث مطرح شده در جزوه

نظریه ساختار گرایی

نظریه انتقادی

نظریه بازی ها

نظریه سایبر نتیک

هرمنوتیک

( رمانتیک - فلسفی - انتقادی - رادیکال )

پست مدرنیسم

ساخت یابی

کاربرد هرمنوتیک در سیاست

نظریه گفتمان

جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر امیر دبیری مهر

]]>
خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس 2018-04-17T11:08:06+01:00 2018-04-17T11:08:06+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1005 ادمین وب خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوسمجموعه ارائه های کلاسبه تعداد 85 صفحه pdfمناسب چک لیست کنفرانس و جمعبندی مرور سریع ایام امتحاناتخلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس

مجموعه ارائه های کلاس

به تعداد 85 صفحه pdf

مناسب چک لیست کنفرانس و جمعبندی مرور سریع ایام امتحانات

خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس

]]>
تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری 2018-04-17T11:04:16+01:00 2018-04-17T11:04:16+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1004 ادمین وب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری(مبانی ابزار و روش)به تعداد 389 صفحه pdfشامل مباحث زیر می باشد.فصل1-مقدمهفصل2-عقب تر بایستیدفصل3- ساختار سیستم بوجود آورنده رفتار آن استفصل4- سیستم چیزی بیش از مجموعه اجزاء آن استفصل5- نمودارهای حلقه علیتفصل6- مواجهه سیستمی با مسائلفصل7- الگوهای پایه سیستم هافصل8- نمودارهای انباره و جریانفصل9- تاخیرهافصل10- نوسان سیستم هافصل11- متدولوژی پویایی شناسی سیستمفصل12- شبیه سازی ساختارهای پایه سیستم هامنابع و ماخذدرباره طرح روی جلدتفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

(مبانی ابزار و روش)
به تعداد 389 صفحه pdf

شامل مباحث زیر می باشد.

فصل1-مقدمه
فصل2-عقب تر بایستید
فصل3- ساختار سیستم بوجود آورنده رفتار آن است
فصل4- سیستم چیزی بیش از مجموعه اجزاء آن است
فصل5- نمودارهای حلقه علیت
فصل6- مواجهه سیستمی با مسائل
فصل7- الگوهای پایه سیستم ها
فصل8- نمودارهای انباره و جریان
فصل9- تاخیرها
فصل10- نوسان سیستم ها
فصل11- متدولوژی پویایی شناسی سیستم
فصل12- شبیه سازی ساختارهای پایه سیستم ها

منابع و ماخذ
درباره طرح روی جلد

تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

]]>
جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی 2018-04-12T20:23:10+01:00 2018-04-12T20:23:10+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1003 ادمین وب جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی به تعداد 12 فایل ورد با موضوعات زیر می باشد. +. آزمایش برش مستقیم+. آزمایش دانه بندی خاک+. آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل+. آزمایش هم ارز ماسه ای+. آزمایش هیدرومتری+. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا+. آزمایش نفوذ پذیری+. آزمایش تعیین حدود اتر برگ در خاک ها+. آزمایش تحکیم+. آزمایش تک محوری (محصور)+. آزمایش تراکم پروکتور استانداراد+. جدول تصحیح درجه حرارت جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

 به تعداد 12 فایل ورد با موضوعات زیر می باشد.

 

+. آزمایش برش مستقیم

+. آزمایش دانه بندی خاک

+. آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل

+. آزمایش هم ارز ماسه ای

+. آزمایش هیدرومتری

+. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا

+. آزمایش نفوذ پذیری

+. آزمایش تعیین حدود اتر برگ در خاک ها

+. آزمایش تحکیم

+. آزمایش تک محوری (محصور)

+. آزمایش تراکم پروکتور استانداراد

+. جدول تصحیح درجه حرارت

]]>
جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد 2018-04-12T20:22:27+01:00 2018-04-12T20:22:27+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1002 ادمین وب جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالدرشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالاتبه تعداد 129 صفحه pdfجزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد

رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

به تعداد 129 صفحه pdf


جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد

]]>
دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی 2018-04-12T20:21:53+01:00 2018-04-12T20:21:53+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1000 ادمین وب دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبیCyclic Development of Sedimentary Basins, Volume 57 (Developments in Sedimentology) free downloadبه تعداد 530 صفحه pdf - تماما به زبان اصلی Jannes M. Mabesoone and Virg Inio H. Neumannseries editor : A.J. van L oonدانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی

Cyclic Development of Sedimentary Basins, Volume 57 (Developments in Sedimentology) free download

به تعداد 530 صفحه pdf - تماما به زبان اصلی

 

Jannes M. Mabesoone and Virg Inio H. Neumann

series editor : A.J. van L oon


دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی

]]>
پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی 2018-04-12T20:20:27+01:00 2018-04-12T20:20:27+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/999 ادمین وب پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتیبه تعداد 188 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و دانشجویان مجموعه جغرافیا و رشته های مرتبط کلیاتچگونگی تولد جهانزمین در فضاخورشیدسیارات و سایر اعضای منظومه شمسیزمین و ماهقوانین حرکت و گرفتی هازمان و تقویمپاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی

به تعداد 188 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان مجموعه جغرافیا و رشته های مرتبط

 

کلیات

چگونگی تولد جهان

زمین در فضا

خورشید

سیارات و سایر اعضای منظومه شمسی

زمین و ماه

قوانین حرکت و گرفتی ها

زمان و تقویم


پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی

]]>
کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی 2018-04-11T11:44:23+01:00 2018-04-11T11:44:23+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/998 ادمین وب کتاب : رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزیتالیف : دکتر مجید محمود علیلو، محمد امین شریفیصفحه : 111به همراه : 2 کتاب زبان انگلیسی در همین زمینهDialectical BehaviourTherapyDistinctive FeaturesDialectical Behavior Therapyin Clinical Practiceکتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی

کتاب : رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی

تالیف : دکتر مجید محمود علیلو، محمد امین شریفی

صفحه : 111

به همراه : 2 کتاب زبان انگلیسی در همین زمینه

Dialectical Behaviour
Therapy
Distinctive Features

Dialectical Behavior Therapy
in Clinical Practice


کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی

]]>
جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور 2018-04-11T11:43:31+01:00 2018-04-11T11:43:31+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/997 ادمین وب جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفتهبر اساس کتاب دکتر عباسپورمخصوص دانشجویان ارشدمطالعه و جمع بندی برای امتحانات پایان ترمدست نویس دانشجویان کلاس در 36 صفحه pdfجزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور

جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته

بر اساس کتاب دکتر عباسپور

مخصوص دانشجویان ارشد

مطالعه و جمع بندی برای امتحانات پایان ترم

دست نویس دانشجویان کلاس 

در 36 صفحه pdf


جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور

]]>