دانلود سرای فایل های دانشگاهی دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی tag:http://univerfiles.mihanblog.com 2018-12-18T17:02:45+01:00 mihanblog.com خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان 2018-12-13T20:53:00+01:00 2018-12-13T20:53:00+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1151 ادمین وب خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریانبه تعداد 98 صفحه pdfمناسب جمع بندی و مرور سریع خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان

به تعداد 98 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان

]]>
جزوه درس اصول و مقررات پیمان - مدیریت ساخت 2018-12-13T20:51:45+01:00 2018-12-13T20:51:45+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1150 ادمین وب جزوه درس اصول و مقررات پیمان ( مدیریت ساخت )مناسب اساتید و دانشجویان ارشد مهندسی عمران فصل اول : پیدایش پروژه، ساختار و سازمان پروژه به تعداد 21 اسلاید بصورت pdf شدهفصل دوم : برنامه و برنامه ریزی به تعداد 22 اسلاید بصورت pdf شدهفصل سوم : بودجه و بودجه ریزی به تعداد 29 اسلاید بصورت pdf شدهفصل چهارم : دستگاه اجرایی -برنامه سالانه - طرح های عمرانی به تعداد 10 اسلاید بصورت pdf شدهفصل پنجم : مناقصه، قوانین مناقصه- و شرایط برگزاری مناقصه -انعقاد قرارداد به تعداد 27 اسلاید بصورت pdf شدهفصل ششم : ر جزوه درس اصول و مقررات پیمان ( مدیریت ساخت )

مناسب اساتید و دانشجویان ارشد مهندسی عمران

 

فصل اول : پیدایش پروژه، ساختار و سازمان پروژه به تعداد 21 اسلاید بصورت pdf شده

فصل دوم : برنامه و برنامه ریزی به تعداد 22 اسلاید بصورت pdf شده

فصل سوم : بودجه و بودجه ریزی به تعداد 29 اسلاید بصورت pdf شده

فصل چهارم : دستگاه اجرایی -برنامه سالانه - طرح های عمرانی به تعداد 10 اسلاید بصورت pdf شده

فصل پنجم : مناقصه، قوانین مناقصه- و شرایط برگزاری مناقصه -انعقاد قرارداد به تعداد 27 اسلاید بصورت pdf شده

فصل ششم : روش های اجرا و انواع قراردادها به تعداد 28 اسلاید بصورت pdf شده

فصل هفتم : عوامل پیمان - اسناد و مدارك پیمان - موافقت نامه به تعداد 16 اسلاید بصورت pdf شده

فصل هشتم : بخشنامه شرایط عمومی پیمان و اصلاحیه آن به تعداد 28 اسلاید بصورت pdf شده

ادامه فصل هشتم : تعهدات و اختیارات کارفرما به تعداد 55 اسلاید بصورت pdf شده

 

ضمیمه 1 - شرایط عمومی پیمان به تعداد 56 اسلاید بصورت pdf شده

ضمیمه 2 - بررسی مسائل حقوقی تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان به تعداد 65 اسلاید بصورت pdf شده

ضمیمه 3 - دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات مربوط به آنها به تعداد 6 اسلاید بصورت pdf شده

 

در صورت درخواست فایل ها بصورت تفکیک شده (موردی) قابل ارائه می باشد.


جزوه درس اصول و مقررات پیمان - مدیریت ساخت

]]>
پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا) 2018-12-13T20:50:49+01:00 2018-12-13T20:50:49+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1149 ادمین وب پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا)به تعداد 55 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و دانشجویان رشته های معماریبهمراه تمام مدارک و نقشه های فنیفهرست مطالب پاورپوینت معماری حمام فین کاشانچکیدهکلید واژهمقدمهتاریخچه و پیشینهسیر تحول معماری حمامورودیبینهمیاندرگرمخانهخزانهاستخریا چاله حوضشاه نشینخن یا توندودکش و گربه رونورگیری و تهویهمصالحتزییناتحمام فیننمونه حمامنقششه ها و مدارک فنی پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا) پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا)

به تعداد 55 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان رشته های معماری

بهمراه تمام مدارک و نقشه های فنی

فهرست مطالب پاورپوینت معماری حمام فین کاشان
چکیده
کلید واژه
مقدمه
تاریخچه و پیشینه
سیر تحول معماری حمام
ورودی
بینه
میاندر
گرمخانه
خزانه
استخریا چاله حوض
شاه نشین
خن یا تون
دودکش و گربه رو
نورگیری و تهویه
مصالح
تزیینات
حمام فین
نمونه حمام
نقششه ها و مدارک فنی

پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا)

]]>
جزوه اخلاق کاربردی 2018-12-10T09:27:28+01:00 2018-12-10T09:27:28+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1148 ادمین وب جزوه اخلاق کاربردیبه تعداد 46 صفحه pdfمشترک همه رشته های سطح کارشناسی لطفا توجه فرمایید محتوای این فایل موارد زیر است. تعریف واژه اخلاقتعریف علم اخلاقتعریف اخلاق کاربردیاهمیت و جایگاه اخلاق کاربردیموانع دستیابی به علم حقیقیآداب اخلاقی آموختن** پاسخ به پرسش های فصل اول **** پاسخ به پرسش های فصل دوم **** پاسخ به پرسش های فصل چهارم **امانتداریمعیارهای معاشرتنظارت اجتماعی - امر به معروف و نهی از منکرشرایط امر به معروف و نهی از منکرشرایط اجرا** پاسخ به پرسش های فصل پنجم **شریط ازدواج از دید جزوه اخلاق کاربردی

به تعداد 46 صفحه pdf

مشترک همه رشته های سطح کارشناسی

 

لطفا توجه فرمایید محتوای این فایل موارد زیر است.

 

تعریف واژه اخلاق

تعریف علم اخلاق

تعریف اخلاق کاربردی

اهمیت و جایگاه اخلاق کاربردی

موانع دستیابی به علم حقیقی

آداب اخلاقی آموختن

** پاسخ به پرسش های فصل اول **

** پاسخ به پرسش های فصل دوم **

** پاسخ به پرسش های فصل چهارم **

امانتداری

معیارهای معاشرت

نظارت اجتماعی - امر به معروف و نهی از منکر

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

شرایط اجرا

** پاسخ به پرسش های فصل پنجم **

شریط ازدواج از دیدگاه اسلام

شرایط همسر خوب


جزوه اخلاق کاربردی

]]>
جزوه اقتصاد مهندسی 2018-12-10T09:26:03+01:00 2018-12-10T09:26:03+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1147 ادمین وب جزوه اقتصاد مهندسیبه تعداد 70 صفحه pdfدست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترمبه همراه حل مثال های متعدد در طول تدریس  شامل محتوای زیر می باشدانواع تصمیمانواع هزینهمفاهیم اولیهپارامترهای فرآیند مالیفاکتورهافرآیند مالی سری هندسیانواع نرخ های بهرهنرخ موثر مرکب پیوستهتکنیک های اقتصاد مهندسینرخ بازگشت سرمایهفرآیند مالی پروژه با هزینه اولیهمقایسه پروژه هااستهلاکتجزیه و تحلیل اقتصادیمالیاتپروژه ناسازگاروام به همراه حل مثال های متعدد در طول تدریسجزوه اقتصاد مهندسی

جزوه اقتصاد مهندسی

به تعداد 70 صفحه pdf

دست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترم

به همراه حل مثال های متعدد در طول تدریس

 

 

شامل محتوای زیر می باشد

انواع تصمیم

انواع هزینه

مفاهیم اولیه

پارامترهای فرآیند مالی

فاکتورها

فرآیند مالی سری هندسی

انواع نرخ های بهره

نرخ موثر مرکب پیوسته

تکنیک های اقتصاد مهندسی

نرخ بازگشت سرمایه

فرآیند مالی پروژه با هزینه اولیه

مقایسه پروژه ها

استهلاک

تجزیه و تحلیل اقتصادی

مالیات

پروژه ناسازگار

وام

 

به همراه حل مثال های متعدد در طول تدریس


جزوه اقتصاد مهندسی

]]>
پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی 2018-12-10T09:23:26+01:00 2018-12-10T09:23:26+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1146 ادمین وب پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانیبهمراه پلان حمام - برش طولی و عرضی و همچنین پرسپکتیو حمامبه تعداد 37 اسلاید قابل ویرایش حمام علیقلی آقانام حمام برگرفته از چیست؟ویژگیهای این حمام چیست؟نقوش و گچبرینحوه تقسیم گرمانقاشی های حمامسیستم نوردهی حماماستفاده از حمامجرئیات حمامجریان آب در حمامتاثیر صدای آب در حمامکاربری جدید حمامپلان حمامبرش طولی عرضیپرسپکتیو حمامپاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی

پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی

بهمراه پلان حمام - برش طولی و عرضی و همچنین پرسپکتیو حمام

به تعداد 37 اسلاید قابل ویرایش

 

حمام علیقلی آقا

نام حمام برگرفته از چیست؟

ویژگیهای این حمام چیست؟

نقوش و گچبری

نحوه تقسیم گرما

نقاشی های حمام

سیستم نوردهی حمام

استفاده از حمام

جرئیات حمام

جریان آب در حمام

تاثیر صدای آب در حمام

کاربری جدید حمام

پلان حمام

برش طولی عرضی

پرسپکتیو حمام


پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی

]]>
خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن 2018-12-10T09:11:36+01:00 2018-12-10T09:11:36+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1145 ادمین وب خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهنThe Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdfفایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید شامل مباحث زیر می باشد:•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان .•هشت خوان تحول .• چالش های اصلی هر خوان .• چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند .• تفاوت مدل : دیدن – حس کردن – متحول شدن با م

خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن

The Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen

 

به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdf

فایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید

 

شامل مباحث زیر می باشد:

•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان .
•هشت خوان تحول .
• چالش های اصلی هر خوان .
• چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند .
• تفاوت مدل : دیدن – حس کردن – متحول شدن با مدل : تحلیل – تفکر – تحول
فایل اول مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات
فایل دوم مناسب اساتید و ارائه و کنفرانس دانشجویان

خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن

]]>
جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی 2018-12-10T09:08:38+01:00 2018-12-10T09:08:38+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1144 ادمین وب جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژیبه تعداد 63 صفحه pdfدست نویس دانشجو از مباحث کلاس استاد رضوی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتبسیار منظم و کیفیت خوبجزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی

جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی

به تعداد 63 صفحه pdf

دست نویس دانشجو از مباحث کلاس استاد رضوی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

بسیار منظم و کیفیت خوب

جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی

]]>
جزوه کامل 16 جلسه تدریس روش تحقیق دکتری 2018-11-30T19:19:11+01:00 2018-11-30T19:19:11+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1143 ادمین وب 16 جلسه تدریس روش تحقیق سطح دکتریمناسب کنکور ارشد و دکتریبیش از 300 صفحه - به تفکیک جلساتجزوه کامل 16 جلسه تدریس روش تحقیق دکتری 16 جلسه تدریس روش تحقیق سطح دکتری

مناسب کنکور ارشد و دکتری

بیش از 300 صفحه - به تفکیک جلسات


جزوه کامل 16 جلسه تدریس روش تحقیق دکتری

]]>
جزوه هوا و اقلیم شناسی دکتر فرید اجلالی 2018-11-30T19:18:05+01:00 2018-11-30T19:18:05+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1142 ادمین وب جزوه هوا و اقلیم شناسی دکتر فرید اجلالیرشته اقتصاد کشاورزی434 اسلاید پاورپوینت pdf شدهمناسب اساتید و ارائه دانشجویانجزوه هوا و اقلیم شناسی دکتر فرید اجلالی

جزوه هوا و اقلیم شناسی دکتر فرید اجلالی

رشته اقتصاد کشاورزی

434 اسلاید پاورپوینت pdf شده

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان


جزوه هوا و اقلیم شناسی دکتر فرید اجلالی

]]>
جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه شریف 2018-11-30T19:05:58+01:00 2018-11-30T19:05:58+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1140 ادمین وب جزوه جبر پیشرفتهدکتر اکبری دانشگاه شریف129 صفحه pdf جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه شریف جزوه جبر پیشرفته

دکتر اکبری دانشگاه شریف

129 صفحه pdf

جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه شریف

]]>
پاورپوینت حاکمیت شرکتی 2018-11-30T19:04:42+01:00 2018-11-30T19:04:42+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1139 ادمین وب پاورپوینت حاکمیت شرکتیمناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد حسابداریبه تعداد 23 اسلاید قایل ویرایش شامل مباحث زیر می باشد.1-مقدمه2-تعاریف حاکمیت شرکتی3-حاکمیت شرکتی در ایران4-چارچوب نظری حاکمیت شرکتی(تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان)5- ساختار حاكمیت شركتی6-روشهای اندازه گیری7-جمع بندیپاورپوینت حاکمیت شرکتی

پاورپوینت حاکمیت شرکتی

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد حسابداری

به تعداد 23 اسلاید قایل ویرایش

 

شامل مباحث زیر می باشد.

1-مقدمه

2-تعاریف حاکمیت شرکتی

3-حاکمیت شرکتی در ایران

4-چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

(تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان)

5- ساختار حاكمیت شركتی

6-روشهای اندازه گیری

7-جمع بندی


پاورپوینت حاکمیت شرکتی

]]>
کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی 2018-11-30T19:04:02+01:00 2018-11-30T19:04:02+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1138 ادمین وب کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکیبه تعداد 69 صفحه pdfدرس اول :بخش 1- الکترومایو گرافی ( ثبت تغییرات الکتریکی پتانسیل عضله )بخش 2 - نکات بیشتر در مورد الکترو مایو گرافیکاربردهای بالینیالکترو مایو گرافی کمیتمرین هابخش 3 - الکترودهای داخلیترجمه اصلاحات کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی

به تعداد 69 صفحه pdf

درس اول :

بخش 1- الکترومایو گرافی ( ثبت تغییرات الکتریکی پتانسیل عضله )
بخش 2 - نکات بیشتر در مورد الکترو مایو گرافی
کاربردهای بالینی
الکترو مایو گرافی کمی
تمرین ها
بخش 3 - الکترودهای داخلی
ترجمه اصلاحات


]]>
جزوه اصول مهندسی سد 2018-11-30T18:59:22+01:00 2018-11-30T18:59:22+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1136 ادمین وب جزوه اصول مهندسی سدبه تعداد 35 صفحه pdfمناسب مرور و جمع بندی ایام امتحانات شامل مباحث زیر می باشد.مقدمهتاریخچه سد سازی در جهانتاریخچه سد سازی در ایرانتقسیم بندی سدها از نظر کاربردتقسیم بندی سدها از نظر جنس مصالح مصرفیمحاسن و معایب سدهای خاکی و بتنیتقسیم بندی سدها از نظر بزرگیتاسیسات جانبی سدهابارگذاری سدهامطالعات اولیه محل سدها و ارزیابی ساختگاهسدهای سنگریزه ایطراحی و انتخاب مصالحپوشش شیروانیکاربرد مصالح ژئوسنتتیک در سدهای خاکیانواع مصالح ژئوسنتتیک و کاربرد آنهاانواع ترک هاضریب ایمنیروش های جزوه اصول مهندسی سد

به تعداد 35 صفحه pdf

مناسب مرور و جمع بندی ایام امتحانات

 

شامل مباحث زیر می باشد.

مقدمه

تاریخچه سد سازی در جهان

تاریخچه سد سازی در ایران

تقسیم بندی سدها از نظر کاربرد

تقسیم بندی سدها از نظر جنس مصالح مصرفی

محاسن و معایب سدهای خاکی و بتنی

تقسیم بندی سدها از نظر بزرگی

تاسیسات جانبی سدها

بارگذاری سدها

مطالعات اولیه محل سدها و ارزیابی ساختگاه

سدهای سنگریزه ای

طراحی و انتخاب مصالح

پوشش شیروانی

کاربرد مصالح ژئوسنتتیک در سدهای خاکی

انواع مصالح ژئوسنتتیک و کاربرد آنها

انواع ترک ها

ضریب ایمنی

روش های محاسباتی پایداری

جزوه اصول مهندسی سد

]]>
پاورپوینت حاکمیت شرکتی 2018-11-30T18:58:04+01:00 2018-11-30T18:58:04+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1135 ادمین وب پاورپوینت حاکمیت شرکتیمناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد حسابداریبه تعداد 23 اسلاید قایل ویرایش شامل مباحث زیر می باشد.1-مقدمه2-تعاریف حاکمیت شرکتی3-حاکمیت شرکتی در ایران4-چارچوب نظری حاکمیت شرکتی(تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان)5- ساختار حاكمیت شركتی6-روشهای اندازه گیری7-جمع بندیپاورپوینت حاکمیت شرکتی پاورپوینت حاکمیت شرکتی

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد حسابداری

به تعداد 23 اسلاید قایل ویرایش

 

شامل مباحث زیر می باشد.

1-مقدمه

2-تعاریف حاکمیت شرکتی

3-حاکمیت شرکتی در ایران

4-چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

(تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان)

5- ساختار حاكمیت شركتی

6-روشهای اندازه گیری

7-جمع بندی

پاورپوینت حاکمیت شرکتی

]]>