کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور

ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی و هنری

154 صفحه pdf


کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور