جزوه دست نویس الکترونیک دیجیتال

به تعداد 82 صفحه pdf

اسکن از دست نویس دانشجو با کیفیت خوب

 

هدف بررسی مدارهای منطقی ( دیجیتال ) از دیدگاه الکترونیک

شامل مباحث زیر می باشد.

فصل اول : آشنایی با پارامترهای مطرح در IC های دیجیتال

فصل دوم : تکنولوژی 2 قطبی

فصل سوم : تکنولوژی MOS


جزوه دست نویس الکترونیک دیجیتال