جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگاه آزاد کرج استاد رستمی بشمنی

به تعداد 45 صفحه pdf

سرفصل های این درس شامل مباحث زیر می باشد

آمار ناپارامتریک - تحلیل مسیر - تحلیل عاملی - تحلیل خوشه ای - تحلیل معادلات ساختاری

مطابق کتاب تحلیل آماری دکتر محمد بامنی مقدم 

تحلیل آماری جلد دوم دکتر عادل آذر

آمار ناپارا متری دکتر جواد بهبودیان


جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری