نسخه فارسی و انگلیسی کتاب داده کاوی با R

DataMining-with-R

 

نسخه فارسی به تعداد 276 صفحه pdf

نسخه انگلیسی به تعداد 202 صفحه pdf

نسخه فارسی و انگلیسی کتاب داده کاوی با R