اورپوینت خط مشی گذاری عمومی و دولتی دکتر کرم اله دانشفرد

( مبحث درک توسعه خط مشی گذاری عمومی بعنوان فرایندی تکنولوژیکی )

” Understanding Public Policy Development as a Technological process “

به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

در این مقاله شرح خط مشی گذاری عمومی بعنوان نوعی از ارتباط تخصصی و به ویژه گسترش خط مشی عمومی بعنوان فرآیندی حرفه ای مطرح می گردد و به ذکر تئوری تکنولوژی گرگور در اثبات فرآیند نوین اشتراک تکنولوژی وخط مشی گذاری عمومی و کار محققان خط مشی گذار عمومی در این باره می پردازد.

( با ذکر تئوری تکنولوژی گرگور به اثبات تحقیقات محققین خط مشی عمومی به منظور توصیف فرایند توسعه سیاسی و فعالیت محققین کامپیوتر و تکنولوژی برای تعیین الگوهای شناختی توسعه سیاست عمومی به عنوان یک فرایند تکنولوژیکی می پردازیم.)

همچنین این مقاله بحثی در مورد وب سایت های قانون ساز الکترونیکی و نقش رابط فنی در ایجاد این فضاهای محدود را در برمی گیرد.