جزوه درسی نظریه اعداد

به تعداد 94 صفحه pdf

مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان

 

تقسیم چذیری

اعداد اول

هم نهشی

توابع حسابی

تقابل درجه دوم

ریشه های اولیه

آزمونهای اول بودن